Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 26 . 07 . 17    AKTUELNOSTI

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata

O D L U K A

O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH

I ZANATSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom određuje se raspored, početak i završetak radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji opštine Vladimirci (u daljem tekstu: radno vreme).

Član 2.

Pod radnim vremenom, u smislu ove Odluke, smatra se vreme u kome ugostiteljski, trgovinski i zanatski objekti moraju biti otvoreni.

Član 3.

Radno vreme utvrđeno ovom Odlukom mora biti istaknuto na ulazu u objekat, kao i na vidnom mestu unutar objekta u kome se obavlja delatnost iz člana 1. ove Odluke.

Preduzetnik koji pri prometu alkoholnih pića, koja se troše na licu mesta, daje alkoholna pića očigledno pijanom licu ili maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života, čini prekršaj iz člana 11. Zakona o javnom redu i miru („Sl. glasnik RS“, br. 51/92 i 101/05).

Upozorenje, o prekršaju iz prethodnog stava ovog člana, mora biti istaknuto na vidnom mestu unutar objekta u kome se obavlja ugostiteljska i trgovinska delatnost.

Rad u objektu u kome se obavlja ugostiteljska, trgovinska i zanatska delatnost, mora biti organizovan tako da se ne remeti kućni, komunalni i javni red i mir, u skladu sa propisima koji uređuju ove oblasti.

O održavanju reda iz prethodnog stava ovog člana dužan je da se stara preduzetnik koji obavlja delatnost u jednom od objekata iz stava 1. ovog člana.

Istaknuti raspored, početak i završetak radnog vremena mora se poštovati.

II UGOSTITELJSKI OBJEKTI

Član 4.

Ugostiteljski objekti mogu raditi svakog radnog dana od 06 do 24 sata.

Za objekte iz stava 1. ovog člana, petkom i subotom, određuje se završetak radnog vremena do 02 sata sledećeg dana.

U dane državnih i verskih praznika, utvrđene Zakonom, kao i u dane vašara, ugostiteljki objekti mogu raditi do 03 sata narednog dana.

Član 5.

Ugostiteljski objekti, u dane organizovanja svadbi, ispraćaja, maturskih svečanosti i sl. mogu raditi duže od propisanog radnog vremena na osnovu posebnog rešenja Opštinske uprave - Odeljenja za privredu, finansije i urbanizam, a najduže do 04 sata narednog dana.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana od nadležnog odeljenja pribavljaju lica u čijem se objektu održavaju svadbe i sl. (vlasnik, zakupac, korisnik i sl.).

Član 6.

Ugostiteljski objekti smešteni u poslovnom prostoru koji se nalazi u zgradama kolektivnog stanovanja, mogu raditi svakog dana od 09 do 22 sata.

Član 7.

Radno vreme ugostiteljskih objekata može biti kraće od propisanog ovom Odlukom, ukoliko preduzeće, odnosno samostalni ugostitelj to odredi.

Član 8.

Radno vreme utvrđeno članom 4. ove Odluke neće se primenjivati u slučaju organizovanja proslave novogodišnjih praznika.

III TRGOVINSKI OBJEKTI

Član 9.

Prodavnice prehrambenih proizvoda, prodavnice neprehrambenih proizvoda, kao i prodavnice mešovite robe, moraju biti otvorene svakog radnog dana u trajanju najmanje od 7 sati, u periodu od 06 do 22 časa.

Prodavnice iz stava 1. ovog člana, moraju biti otvorene subotom u vremenu određenom u prethodnom stavu ili u vremenu od 09 do 15 časova.

Izuzeto iz stava 1. i 2. ovog člana prodavnice neprehrambenih proizvoda mogu biti otvorene, i to:

- benzinske pumpe od 06 do 22 časa, a mogu raditi i duže.

Član 10.

Prodavnice novina i duvana (kiosci) na kojima se prodaje dnevna štampa, moraju raditi sve dane u kojima izlazi dnevna štampa, a raspored radnog vremena usklađuju tako da ono iznosi 40 sati nedeljno, u periodu od 06 do 22 časa.

IV ZANATSKI OBJEKTI

Član 11.

Zanatske radnje, servisi, apoteke, agencije, video- klubovi, zabavne radnje i drugi slični objekti, mogu obavljati delatnost svakog dana od 08 do 22 časa, a raspored radnog vremena se usklađuje tako da ono iznosi 40 sati nedeljno, s tim što jedan dan u nedelji može biti neradan, po izboru.

V RADNO VREME U DANE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA I U

VANREDNIM OKOLNOSTIMA

Član 12.

U dane državnih i verskih praznika mogu biti zatvoreni:

- ugostiteljski objekti u vreme određeno članom 4. ove Odluke;

- prodavnice prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u vreme određeno članom 9. i

- zanatske radnje, servisi i dr. objekti u vreme određeno članom 11. ove Odluke.

Član 13.

Radno vreme u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima, predviđeno čl. 4. do 11. ove Odluke, u slučaju nestašice električne energije i uvođenja mera štednje električne energije, kao i zbog nastupanja poremećaja na tržištu usled nedostatka određene vrste robe i nedostatka energetskog goriva, usklađuje se sa merama za prevazilaženje određenog stanja.

Član 14.

Kad zbog specifičnosti uslova poslovanja nije moguće obavljati delatnosti i poslove iz član 1. ove Odluke za vreme trajanja prekida isporuke električne energije radno vreme mora se uskladiti sa redosledom i načinom isporuke električne energije.

Član 15.

U slučaju nastupanja elementarnih i drugih većih nepogoda, kada nije moguće obavljati pojedine delatnosti iz člana 1. ove Odluke, iste se neće obavljati dok takve okolnosti traju.

Član 16.

Predsednik Opštine, svojim aktom određuje koji objekti u koje vreme moraju biti otvoreni, kad nastupe okolnosti iz čl. 13, 14. i 15. ove Odluke.

VI NADZOR

Član 17.

Nadzor nad primenom ove Odluke vrši komunalna inspekcija i inspekcija za zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Vladimirci.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 18.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se pravno lice:

1. ako ne istakne na ulazu u objekat ili na drugom vidnom mestu objekta raspored, početak i završetak radnog vremena, utvrđen ovom Odlukom ( čl. 3. stav 1.);

2. ako se ne pridržava istaknutog rasporeda, početka i završetka radnog vremena ( član 3. stav 6.);

3. ako svoju delatnost ne obavlja u vreme određeno u skladu sa ovom Odlukom ( čl. 4. do čl. 11.);

4. ako ne istakne na vidnom mestu u objektu upozorenje iz člana 3. stav 2. ove Odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000,00 do 80.000,00 dinara.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Sva pravna lica i preduzetnici dužni su da usklade raspored, početak i završetak radnog vremena sa ovom Odlukom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o rasporedu, početku i završetku radnog vremena u delatnostima namenjenim potrebama građana kao potrošača i korisnika usluga na teritoriji opštine Vladimirci („Sl. list opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Šabac“, br. 8/95 i 22/01).

Član 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl. listu opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Šabac“.

SKUPŠTINA OPŠTINE VLADIMIRCI

Broj: 130-3/07-I od 24.09.2007.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milenko Arsić


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs