SO Vladimirci
http://www.vladimirci.org.rs/?module=displaystory&story_id=1858&format=html

Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства

Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства

Да би се добило Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства а у сврху регулисања ђачких и студентских стипендија и кредита, као и у циљу регулисања смештаја у ђачки и студентски дом, потребно је да се прикупи следећа документација: 1. Изјава о кућној заједници (Изјава се попуњава у писарници, - потребна су два сведока); 2. Уверење о катастарском приходу (Уверење се вади у РГЗ-у Владимирци (Катастар); 3. Са уверењем о Кат. Приходу потребно је отићи у Управу прихода како би се добило уверење о приходима од самосталних делатности 4. Ако је лице незапослено потребно из Националног завода за запошљавање донети Уверење да је лице пријављено као незапослено, и ако остварује новчану накнаду за који период је остварена и у коликом износу. 5. Ако је лице запослено потребно је донети потврду о просечном нето личном дохотку за период јануар – јун текуће године 6. Ако је лице пензионер потребно је донети чек од пензије за период јануар-јун тек.год. 7. Ако је лице инвалид- Потврду о просечном примању за период Јануар – јун текуће године Месечна примања по члану домаћинства се израчунавају тако што се укупна месечна примања свих чланова домаћинства деле са бројем чланова домаћинства.
Copyright  SO vladimirci