Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 17 . 08 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Конкурс за доделу стипендија студентима на територији општине

Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:67- 8/15-III
Датум: 15.10.2015
В Л А Д И М И Р Ц И 

На основу члана 6. и 12. Одлуке о наградним стипендијама („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 36/08), Општинска управа општине Владимирци – Одељење за општу управу и друштвене делатности, на основу Одлуке председника Општине о броју стипендија, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

I

Општина Владимирци, у циљу подстицања талентованих студената, који су у току школовања остварили изузетне резултате, расписује конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2015/2016 годину (период: октобар 2015 - јул 2016.године).

II

Право на добијање стипендије имају и студенти који су уписали прву годину студија, а испуњавају један од услова:
- да су носиоци признања «ђак генерације» у средњој школи и да су уписали факултет и школовање се финансира из буџета (докази су уверења од завршене средње школе и уписаног факултета),
- да су носиоци  дипломе »Вук Караџић»,
- да су освојили прва три места на такмичењима које организују републичке институције, из предмета које је прописало Министарство просвете и спорта.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
IIА – ОПШТИ УСЛОВИ

- да је подносилац захтева држављанин Републике Србије (приложити уверење о држављанству издато од стране надлежног органа),
- да подносилац захтева има пребивалиште на подручју општине Владимирци (приложити уверење о пребивалишту издато од стране Полицијске станице Владимирци),
- да уз остале тражене доказе приложи кратку биографију.

IIБ – ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- да је подносилац захтева редован студент (приложити уверење издато од стране факултета),
- да се школовање финансира из буџета (приложити уверење са факултета),
- да у току студирања није изгубио годину (приложити уверење са факултета),
- да је студент од друге до завршне године године студија, укључујући и апсолвенте и студенте последипломских студија,
- да подносилац захтева има најмању просечну оцену за сваку годину студија 8,50, односно свршени студент који настави школовање на последипломским студијама и постигне просечну оцену за сваку годину студија 8,50 (приложити уверење факултета о просечној оцени за сваку годину школовања).

IIВ

Студенти, који су у школској 2014/2015 години остварили право на општинску стипендију, подносе: 
- уверење о пребивалишту,
- потврда факултета на ком је студент о години студија, која је уписана 2015/2016 године,
- уверење факултета о просечној оцени за претходну годину школовања.

III
Рок за пријављивање на конкурс је од 15.10.2014.године до 30.10.2015.године. Пријава и остала конкурсна документа, односно захтеви студената за доделу стипендија за школску 2015/2016 годину подносе се у наведеном року Општинској управи општине Владимирци – Одељењу за општу управу и друштвене делатности и предају се писарници Општинске управе општине Владимирци или поштом препоручено на адресу: Општинска управа општине Владимирци (конкурс за доделу стипендија), ул. Светог Саве 34, 15225 Владимирци.

IV

Одлуку о додели стипендија и листу студената који ће бити стипендирани доноси председник Општине.
Одлука о додели стипендија са листом студената истиче се на огласној табли Општине и на сајту Општине www.vladimirci.org.rs.
Право на приговор на одлуку о додели стипендије имају студенти – подносиоци пријаве за стипендирање у року од 8 дана од дана истицања одлуке.
Коначну одлуку по приговору доноси Општинско веће општине Владимирци. 
Са студентима се потписује уговор у коме се прецизирају међусобне обавезе.

V

Пријаве на конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у писарници Општинске управе општине Владимирци или са сајта  www.vladimirci.org.rs.
Све потребне информације у вези са остваривањем права на студентску стипендију могу се добити на телефон 015/514-481. Лице за контакт је Слободан Павловић.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ
НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ


НАПОМЕНА:
Документација не може бити старија од 6 месеци. 
Конкурс је објављен у листу „Глас Подриња“ 15.10.2015.године, на огласној табли Општинске управе општине Владимирци, на локалној радио станици и сајту www.vladimirci.org.rs.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ОБРАСЦИ :


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs