Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 26 . 07 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 14. и члана 15.Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 15/2012) , Одељење за општу управу општине Владимирци даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Владимирци да до 20. априла 2012. године могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка односно доношење решења на којима се заснивају напред наведене промене у бирачком списку.

УВИД у бирачки списак грађани могу извршити у приземљу у канцеларији бр. 2 у згради Општинске управе општине Владимирци , Светог Саве 12, сваког радног дана у времену од 07,30 до 15,30 часова, закључно са 20. априлом 2012. године.

Бирачки списак се закључује 20. априла 2012. године у 24,00 часа.

Сваки грађанин може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора (02.05.2012. године до 12,00 часова), Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку утврђеном законом.

Захтеве за промене у бирачком списку из предходног става, грађани и подносиоци проглашене изборне листе подносе Министарству или Општинској управи општине Владимирци, уколико имају пребивалиште на територији општине Владимирци, а интерно расељена лица, уколико имају боравиште на територији општине Владимирци.

О непосредно поднетом захтеву за вршење промене у бирачком списку Министарство на начин и по поступку прописаним законом доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

О захтеву за вршење промене у бирачком списку поднетом Општинској управи општине Владимирци, Министарство на начин и по поступку прописаним законом доноси решење одмах а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

Сваки грађанин (бирач) може надлежној општинској управи, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка (до 14. априла 2012. године), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће он (грађанин-бирач) на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Уписивање података да ће бирач на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, односно за избор председника Републике гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања), по поднетом захтеву грађанина, врши на основу решења општинска односно градска управа на чијој територији бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).

Уписаивање податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству, по поднетом захтеву грађанина, врши на основу решења општинска, односно градска управа на чијој територији бирач има пребивалиште у земљи.

Захтев за гласање бирача по месту боравишта обавезно мора да садржи следеће податке о бирачу : Име, презиме и име једног родитеља бирача, јединствени матични број бирача, општину, односно град и адресу пребивалишта бирача, као и податке о општини, односно граду и адресу боравишта у земљи, односно иностранству, према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Број : 013-5 /2012-IV

У Владимирцима, 14.03.2012. год. ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs